top of page

Wettelijke Vermeldingen

 

QUICKSAFE.BE

Deze website is eigendom van Bo-Construct bvba.

Quicksafe.be is de commerciële naam voor de activiteiten rondom de verkoop, en commercialisatie van producten voor de beveiliging

 

 

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Bergstraat 4 – 3891 Borlo

Telefoon: 011/765065    E-mail: info@quicksafe.be

Ondernemingsnummer/ BTW: BE 0820.681.465

Gerechtelijk Arrondissement Hasselt

 

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de hieronder vermelde voorwaarden.  Op onze webwinkel zijn de #verkoopvoorwaarden van toepassing.

 

In aansluiting en uitbreiding op deze algemene voorwaarden kan u beroep doen op het Europees Platform voor de beslechting van onlinegeschillen.   Alle online gesloten overeenkomsten in de EU vallen onder deze bescherming. U kan de procedures van minnenlijke gesschillenregeling vinden op volgende #adres: (link = https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

 

De geschillenregeling is niet van toepassing op overtredingen die ingaan tegen de intellectuele eigendomsrechten van Bo-Construct en haar leveranciers.  

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bo-Construct  of rechthoudende derden. 

Bo-Construct verleent u een gebruiksrecht voor de website en dat voor het doel waarvoor de site is bestemd, ttz informatie inwinnen over de producten die we verkopen en de producten aankopen.  

Je mag geen gegevens of foto’s van deze website kopiëren of gebruiken zonder onze toestemming.   

 

Andere handelaars, websites en sociale mediasites die naar onze website linken dienen uitdrukkelijk te vermelden dat ze doorlinken naar de quicksafe.be website.  De link of de vermelding mag in geen geval schade berokken aan Bo-Construct, haar leveranciers of handelspartners. En/of producten voorstellen in een valse, misleidende, denigrerende of anderszins aanstootgevende manier.

 

Het is niet toegestaan de inhoud van de website te verwerken in eigen webpagina’s (embedding van informatie); tenzij door middel van de op de website aangeboden koppelingen. Of op een of andere manier de inhoud van de site te herproduceren of aan te passen.

 

Het gebruiksrecht omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan: elke verzameling en gebruik van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen: elk afgeleid gebruik van deze site of de inhoud ervan: downloaden of kopiëren van accountinformatie in het voordeel van een andere handelaar: of enig gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.

 

Gebruikersaccount

 

Als u deze site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en gaat u ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Als u jonger bent dan 18, mag u geen bestelling plaatsen op deze website onder uw eigen naam.

Bo-Construct en zijn partners behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

De informatie op de website en de gelinkte sociale mediakanalen van Bo-Construct is van algemene aard.

 

Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen in vermelde productinformatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten zal Bo-Construct de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

 

Bo-Construct kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. De beschikbaarheid van producten wordt weergegeven onder voorbehoud.   

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

Komt een geleverd product niet overeen met de beschrijving, dan hebt u het recht dit product terug te sturen volgens de op de site vermelde Omruil & terugstuur -voorwaarden. (link = pagina met voorwaarden)

 

Recht op wijziging 

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bo-Construct geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

Bo-Construct kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Aanprakelijkheid links en informatie van derden

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Bo-Construct verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

Payment Methods
bottom of page