top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden QuickSafe

ALGEMEEN
 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten door de leverancier QuickSafe.

 • Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 • Eventueel overeengekomen van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen geven de Klant geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere overeenkomsten.

 • In het geval dat in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking of hun betekenis zouden verliezen door afwijkende bijzondere voorwaarden vermeld bij de productinformatie of wegens het specifieke voorwerp van het product, zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.
   

DEFINITIES

 

 • Algemene voorwaarden : deze algemene voorwaarden

 • Consument : iedere natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitvoering van zijn of haar beroep of bedrijf, of rechtspersoon die met

 • QuickSafe (Bo-Construct bvba) in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 • Intellectuele eigendom : alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechte, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

 • Klant : de consument of onderneming die met de leverancier een overeenkomst sluit of wenst te sluiten

 •  Leverancier : de rechtspersoon die producten en/of diensten aan Klanten biedt.

 • onderneming : rechtspersoon of natuurlijk persoon, niet zijnde een consument.

 • Overeenkomst : overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door de leverancier aan de Klant.

 • producten : de producten en diensten die door de leverancier worden aangeboden

 • Persoonsgegevens : persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens

 • QuickSafe : De handelsnaam van de elektronische webwinkel uitgebaat door Bo-Construct bvba met maatschappelijke zetel te 3891 BORLO (België), Bergstraat 4, BE0820.681.465, en bereikbaar via mail : info@quicksafe.be , telefoonnummer : 0032 11 765 065.

 • Website : de door de leverancier geëxploiteerde website(s)

AANBOD EN TOTSTANDKOMING OVEREENSKOMSTEN

 

 • Elk aanbod staat open voor Klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier en zakelijk gebruik.
  Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
  Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, wordt de Klant verzocht vooraf contact op te nemen met onze Klantendienst.

 • QuickSafe is wat juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. QuickSafe is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

 • Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door QuickSafe.

 • QuickSafe is gerechtigd om, zonder opgave van reden, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail verzonden is naar de door de Klant opgegeven e-mail adres.

 • De Klant en QuickSafe komen uitdrukkelijk overeen door gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Quicksafe gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

 

PRIJS

 

 • Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn steeds inclusief BTW (het BTW bedrag wordt afzonderlijk weergegeven) en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen (Recupel, BEBAT, Reprobel, …). Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 • De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 •  De Klant is de prijs verschuldigd die QuickSafe haar heeft meegedeeld conform art. 3.6 van deze voorwaarden. Enige fouten in de prijsopgave, waaronder niet te miskennen onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door QuickSafe worden gecorrigeerd.
   

 

 

BETALING 

 

 • De Klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het QuickSafe assortiment online aan te kopen.

 • Hierbij heeft de Klant de keuze tussen volgende betaalwijzen :

  • Kredietkaart ( Mastercard en VISA)

  • Bancontact online

  • KBC Payment Button

  • ING Home Pay

  • Belfius Direct Net

  • IDEAL 

  • SOFORT Banking

  • Paypal Quick Check-out 

  • Voorafbetaling per SEPA overschrijving 

 • Opteert de Klant voor een betaalwijze per kredietkaart, dan zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. QuickSafe is geen partij in de relatie tussen Klant en de kaartuitgever.

 • De betalingen via Bancontact, Ideal, KBC payment button, ING Home Pay, Belfius Direct net en SOFORT banking worden afgehandeld door betalingsprovider Mollie B.V.  en volgens de voorwaarden van de desbetreffende betalingsmethode. Raadpleeg uw bank of de uitgever van uw Bancontact of Ideal kaart voor meer informatie. 

 • Kiest de klant voor voorafbetaling dan ontvangt deze  van ons de betalingsgegevens bij de bevestiging van de bestelling. Het bedrag dient dan binnen de 5 werkdagen overgeschreven te worden op onze rekening. Zoniet zullen wij de bestelling automatisch annuleren.  Er worden geen goederen verstuurd zolang we de betaling niet hebben ontvangen. 

 • Klanten kunnen snel uitchecken en betaling maken met de daartoe voorziene oranje Paypal knop. In dat geval worden de adresgegevens automatisch overgenomen van het paypalaccount  In dat geval is het leverings- en facturatieadres dus alitjd het adres zoals opgenomen in het Paypal account van de klant.  Opteert de klant voor betaling met Paypal dan zijn de voorwaarden van Paypal van toepassing. Quicksafe is geen partij in de relatie tussen de Klant en Paypal. 

LEVERING

 • QuickSafe streeft ernaar de artikelen bij de Klant te leveren op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. Deze leverdatum is indicatief, zonder waarborg van levering op de gestelde datum en zonder dat de overschrijding ervan recht geeft aan de Klant op een schadevergoeding vanwege QuickSafe, noch tot verbreking van het order. Vertragingen zijn geen aanleiding tot intrekking van de bestelling door de Klant, of tot schadevergoeding.

 • Wanneer door de Klant een product besteld wordt dat tijdelijk niet beschikbaar is, zal worden aangegeven wanneer dit terug beschikbaar is.

 • Leveringen vinden plaats op de door de Klant opgegeven adres bij de totstandkoming van de overeenkomst.

 • Voor de leveringen buiten België kunnen afwijkende leveringsvoorwaarden gelden.
   

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

 • De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van QuickSafe.

 • Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf de levering. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 • De Klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
   

KLACHTEN EN KLACHTTERMIJN

 

 • Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet uiterlijk binnen de 7 dagen na levering schriftelijk aan QuickSafe worden gemeld, of straffe van verval van elk recht.

 • De Klant, die niet optreedt als consument, is niet gerechtigd om producten waarover geen gemotiveerde klachten bestaan terug te zenden. Wanneer dit zonder geldige reden toch gebeurt komen alle kosten die hieraan verbonden zijn ten laste van de Klant. QuickSafe zal in dat geval de producten voor rekening en risico van de Klant opslaan en, op verzoek en kosten van de Klant, aan de Klant terugzenden.

 

GARANTIE

 

 • Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 •  Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

 • Voor artikelen online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn geleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de  QuickSafe Klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan QuickSafe.

 • Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 • De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan zijn ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.

 • Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een korte levensduur, of slijtageartikelen.

 • De garantie is niet overdraagbaar
   

VERZAKING

 

 • De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen zoals bepaald in de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 (W.M.P.C.)

 • De Klant heeft het recht aan QuickSafe mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 • Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan QuickSafe (Bo-Construct bvba), Bergstraat 4, 3891 Borlo

 • Goederen met een verkoopprijs van 100 euro of meer dienen per koerier (DHL, Fedex, enz.) te worden terugbezorgd.

 • Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

  • Zullen in geen geval worden teruggenomen :

  • Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

  • Artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

  • Artikelen die op maat van de Klant zijn gemaakt

  • Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

 • Quicksafe verbindt zich ertoe om, wanneer de Klant gebruik maakt van het verzakingsrecht conform de hiervoor omschreven voorwaarden, binnen de 10 dagen te zorgen voor de terugbetaling op het rekeningnummer dat de Klant hiervoor heeft opgegeven.

 • QuickSafe kan niet aansprakelijk geacht worden voor enige schade, diefstal of verlies die bij de terugzending aan het product ontstaat.

 • Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de Klant en deze is verplicht zijn eigendom binnen de 2 weken af te halen. Op verzoek van de koper kan het product ook bezorgd worden.
   

 

PRIVACY

Lees onze afzonderlijke Privacy en Cookies informatie.  Daarin staat wat van toepassing is bij het gebruik van de website, het bestellen via onze webshop en de levering van de bestelde producten.

 • Van zodra een bestelling wordt geplaatst worden de klantengegevens vanuit het onlinesysteem getransfereerd naar de interne systemen van Bo-Construct voor de verdere orderverwerking en boekhouding.   Die gegevens zijn niet online of publiek toegankelijk.  

 • Klantengegevens en bestelgegevens worden in onze boekhoudsystemen bewaard om te kunnen voldoen aan onze wettelijke boekhoudkundige verplichtingen.  Deze gegevens worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft.

 • Boekhoudkundige gegevens worden gedeeld met ons boekhoudkantoor.  Deze zijn gehouden aan het wettelijk beroepsgeheim en nemen de passende maatregelen om gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken. Wij garanderen eveneens dat uw gegevens niet worden verwerkt of doorgegeven aan landen buiten de EER.

AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

 • Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 • Het nalaten op gelijk welk moment door QuickSafe om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechte af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 • Geen enkele partij kan geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak uit de offerte of deze algemene voorwaarden of betreffende een wanprestatie van de andere partij, tenzij deze afstand schriftelijk is meegedeeld.

 • Indien een partij bij toepassing van de vorige paragraaf afstand doet van rechten of aanspraken die hun oorzaak vinden in een in gebreke blijven of andere wanprestatie van de andere partij, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als een afstand van enig ander recht, zelfs indien beide gevallen grote overeenkomst vertonen.

KLANTENDIENST

 

De QuickSafe Klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer :

+32 (0)11/765065, via e-mail op info@quicksafe.be

of per post op het volgende adres : QuickSafe (Bo-Construct bvba) – Bergstraat 4 – 3891 Borlo
 

BEWIJS

 

 • De Klant aanvaard dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

AANSPRAKELIJKHEID – VRIJWARING

 

 • De aansprakelijkheid van QuickSafe blijft in alle gevallen beperkt tot de prijs die de Klant voor het product van QuickSafe heeft betaald, zoals blijkt uit de factuur.

 • QuickSafe is evenwel nooit aansprakelijk voor :

  • indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst en verlies van verwachte omzet geleden door de Klant en door derden.

  • schade die ontstaan is door de vertraging of verhindering van de levering van de prestaties indien deze vertraging of verhindering te wijten is aan een sociaal conflict, toeval of overmacht.

 • Onder overmacht wordt verstaan : elke onvoorziene gebeurtenis die door QuickSafe niet kon vermeden of opgelost worden. Deze mag niet ontstaan zijn door een fout of een nalatigheid en moet van die aard zijn dat het de uitvoering van de contractuele verplichtingen van QuickSafe onmogelijk maakt.

 • QuickSafe is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade zoals, doch niet beperkt tot, het verlies van inkomsten, vorderingen van derden, verlies van gegevens of enige andere schade van de Klant, wanneer deze schade :

  • te wijten is aan informatie die door QuickSafe aan de Klant werd verstrekt en die betrekking heeft op elementen die buiten het strikte toepassingsgebied van de overeenkomst tussen QuickSafe en de Klant valt;

  • werd veroorzaakt door het niet-naleven van de Klant van de instructies, richtlijnen en andere directieven en gebruiksaanwijzingen die haar door QuickSafe ter beschikking werden gesteld met betrekking tot de ontwikkelde website.

 • QuickSafe is niet aansprakelijk voor het uitvallen, disfunctioneren of de tijdelijke onbeschikbaarheid van haar servers ten gevolge van om het even welke reden, met inbegrip van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en dit aan de Klant een nadeel zou hebben geleverd. Zij nis evenmin aansprakelijk voor het verlies van data of welkdanige schade ook die dientengevolge wordt geleden door de Klant of door derden. De Klant zal QuickSafe desgevallend vrijwaren voor de aanspraken die in dit verband lastens QuickSafe worden gesteld.

 • De Klant is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de website van QuickSafe, onder meer doch niet exclusief met betrekking tot de vertrouwelijkheid en het gebruik van haar toegangscodes, e-mailadressen, enzovoort.

 • 1De Klant zal QuickSafe bovendien vrijwaren voor alle schade die laatstgenoemde zou lijden ingevolge de aan de Klant toerekenbare inbreuken op dit artikel.

.
 

TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

 

 • De rechtsverhouding tussen QuickSafe en de Klant wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met de van Rome / verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

 • De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement van Hasselt zullen de exclusieve en uitsluitende bevoegdheid hebben betreffende enig geschil tussen de partijen dat voortvloeit uit hun overeenkomst.

Payment Methods
bottom of page